شعرهای دزفولی شَهر دِزفیل گِلُم ششتَس م ِپاکارِ دِزفیل سَرُم گرمِ بلند آثارِِ دزفیل به هر شَری رووُم خُو و خیالُم ناهام عطر ِ گل و گلزارِ دزفیل tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com 2020-03-28T06:29:43+01:00 mihanblog.com شعر زیبای دزفولی بند کلک 2017-03-12T14:10:51+01:00 2017-03-12T14:10:51+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/40 نجمه مورث نوری شعر زیبای دزفولی شاعر حسین خوشکاممخم رووم بند کلک یه روزی/شنو کنم مُعاد بنگروزی/بووُم سووار کلک کلکچی/بَرَم او دس، پیل نه اُسونه هیچی/سنگ چَقُل سی بَچون پیدا کنم/یکی دوتا سُ تانه پِین تا کنم/سنگ تقی مخم که وختی شونم/هف کِته ری اُ بخوره گمونم/سیل کتا کنم که زیر دیوار/پیکِ پَتی مری نشسنه بیکار/در کت حج فرج اَچَن درازه/لف خود کاش واشِ دونِ وازه/رووم اَ ور بلندی رعنا پِرم/نزیک اُ که بید نفسْمه گِرُم/دندرووه خورم دِرام اَ مه اُ/سر دل سّفه کَشَرُم گِرَم خُو/سبزی چِنُم اَ مین باغِ گودول/مَل بزنه خدا ای شعر زیبای دزفولی شاعر حسین خوشکام

مخم رووم بند کلک یه روزی/
شنو کنم مُعاد بنگروزی/

بووُم سووار کلک کلکچی/
بَرَم او دس، پیل نه اُسونه هیچی/

سنگ چَقُل سی بَچون پیدا کنم/
یکی دوتا سُ تانه پِین تا کنم/

سنگ تقی مخم که وختی شونم/
هف کِته ری اُ بخوره گمونم/

سیل کتا کنم که زیر دیوار/
پیکِ پَتی مری نشسنه بیکار/

در کت حج فرج اَچَن درازه/
لف خود کاش واشِ دونِ وازه/

رووم اَ ور بلندی رعنا پِرم/
نزیک اُ که بید نفسْمه گِرُم/

دندرووه خورم دِرام اَ مه اُ/
سر دل سّفه کَشَرُم گِرَم خُو/

سبزی چِنُم اَ مین باغِ گودول/
مَل بزنه خدا ایی باغ ترتول/

اَ خیمه گاه رووم سی کرنوسیون/
کُنار خورم برابر دُعیون/

کُنار عُنّوبی و هم گُلی گر/
خاصیت کُنار باغ گازر/

بُز بَرَنه بَرُم ونم مه چمن/
علف خورن که شیر دِهِن سُ چار مَن/

توله چِنُم کَته برم سی مارم/
چن گل بوبینه برم سی خارم/

وختی که عفتووه مخاس نشونه/
سَرمه ونم زیرِ رووم سی خونه/

خلاصه بارونمه شرطو کنم/
روزمه په ایی شودیا شو کنم/

تو بین که نعمت خدا ایانه/
شکر ای نعمتا کنم خدانه/

شعر دزفولی


]]>
شعر دزفولی دایه مو مخوم شی کنوم 2016-04-13T11:31:36+01:00 2016-04-13T11:31:36+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/39 نجمه مورث نوری دایه مو مخم شی کنمدس پامه حنویی کنمصدسال میره دوری کنمیه کتی بچه دوری کنممارم نم هلم شی کنم...........‌.‍...................وا مو پم کنم تپلکزیر پا خسی خپلکتا نزنه ورم متلکنکنه پیش میرم بدلکمو وا کتی اسایی کنمدایه مو مخم شی کنم-------------------رختانه برم سر اودس پامه ونم می اوچن گمبه کنم سرشونرختانه ولایمشونتا زندیمه رنگین کنمدایه مو مخم شی کنم_-----------------وا رشو کنم بونهگیسامه زنم شونهرختخو برم ری بونمهمونه برم خونهکمی وا کدخدویی کنمدایه مو مخم شی کنم------------------ دایه مو مخم شی کنم
دس پامه حنویی کنم
صدسال میره دوری کنم
یه کتی بچه دوری کنم
مارم نم هلم شی کنم
...........‌.‍...................
شی
وا مو پم کنم تپلک
زیر پا خسی خپلک
تا نزنه ورم متلک
نکنه پیش میرم بدلک
مو وا کتی اسایی کنم
دایه مو مخم شی کنم
-------------------
رختانه برم سر او
دس پامه ونم می او
چن گمبه کنم سرشون
رختانه ولایمشون
تا زندیمه رنگین کنم
دایه مو مخم شی کنم
_-----------------
وا رشو کنم بونه
گیسامه زنم شونه
رختخو برم ری بون
مهمونه برم خونه
کمی وا کدخدویی کنم
دایه مو مخم شی کنم
------------------ ]]>
شعر شاد دزفولی بند کلک 2016-04-13T11:14:41+01:00 2016-04-13T11:14:41+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/38 نجمه مورث نوری مخم رووم بند کلک یه روزی/شنو کنم مُعاد بنگروزی/بووُم سووار کلک کلکچی/بَرَم او دس، پیل نه اُسونه هیچی/سنگ چَقُل سی بَچون پیدا کنم/یکی دوتا سُ تانه پِین تا کنم/سنگ تقی مخم که وختی شونم/هف کِته ری اُ بخوره گمونم/سیل کتا کنم که زیر دیوار/پیکِ پَتی مری نشسنه بیکار/در کت حج فرج اَچَن درازه/لف خود کاش واشِ دونِ وازه/رووم اَ ور بلندی رعنا پِرم/نزیک اُ که بید نفسْمه گِرُم/دندرووه خورم دِرام اَ مه اُ/سر دل سّفه کَشَرُم گِرَم خُو/سبزی چِنُم اَ مین باغِ گودول/مَل بزنه خدا ایی باغ ترتول/اَ خیمه گاه روو شنو کنم مُعاد بنگروزی/

بووُم سووار کلک کلکچی/
بَرَم او دس، پیل نه اُسونه هیچی/

شعردزفولی

سنگ چَقُل سی بَچون پیدا کنم/
یکی دوتا سُ تانه پِین تا کنم/

سنگ تقی مخم که وختی شونم/
هف کِته ری اُ بخوره گمونم/

سیل کتا کنم که زیر دیوار/
پیکِ پَتی مری نشسنه بیکار/

در کت حج فرج اَچَن درازه/
لف خود کاش واشِ دونِ وازه/

رووم اَ ور بلندی رعنا پِرم/
نزیک اُ که بید نفسْمه گِرُم/

دندرووه خورم دِرام اَ مه اُ/
سر دل سّفه کَشَرُم گِرَم خُو/

سبزی چِنُم اَ مین باغِ گودول/
مَل بزنه خدا ایی باغ ترتول/

اَ خیمه گاه رووم سی کرنوسیون/
کُنار خورم برابر دُعیون/

کُنار عُنّوبی و هم گُلی گر/
خاصیت کُنار باغ گازر/

بُز بَرَنه بَرُم ونم مه چمن/
علف خورن که شیر دِهِن سُ چار مَن/

توله چِنُم کَته برم سی مارم/
چن گل بوبینه برم سی خارم/

وختی که عفتووه مخاس نشونه/
سَرمه ونم زیرِ رووم سی خونه/

خلاصه بارونمه شرطو کنم/
روزمه په ایی شودیا شو کنم/

تو بین که نعمت خدا ایانه/
شکر ایی نعمتا کنم خدانه/
شاعر: حسن خوشکام
عکس: محمدآذرکیش

]]>
شعر گویشی دزفولی 2015-11-29T12:06:21+01:00 2015-11-29T12:06:21+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/37 نسترن زاهدیان  چندسال پیشا سر کلاسای ادبیات انگلیسی تعریف شعرای میرحسین نونچی رو زیاد از استادم شنیده بودم و بعضی هاش رو توی وبلاگ استاد خونده بودم. استادی که ساده هر چیزی رو پسند نمی کرد! امروز خیلی اتفاقی به وبلاگ "ذهنی پر پرنده" برخوردم و با توجه به تم کانال که اشعار گویشی هست این شعرو دیدم. تصمیم گرفتم این زیبایی رو با شما دوستان خوب همراه به اشتراک بذارم. خوندن سایر اشعار این شاعر خوش ذوق هم خالی از لطف نیست. ان شاالله که حضور همچین شُعرایی روز به روز پررنگ و پررنگ تر بشه. و البته شعرای گویشی دسفیلی  چندسال پیشا سر کلاسای ادبیات انگلیسی تعریف شعرای میرحسین نونچی رو زیاد از استادم شنیده بودم و بعضی هاش رو توی وبلاگ استاد خونده بودم. استادی که ساده هر چیزی رو پسند نمی کرد! امروز خیلی اتفاقی به وبلاگ "ذهنی پر پرنده" برخوردم و با توجه به تم کانال که اشعار گویشی هست این شعرو دیدم. تصمیم گرفتم این زیبایی رو با شما دوستان خوب همراه به اشتراک بذارم. خوندن سایر اشعار این شاعر خوش ذوق هم خالی از لطف نیست. ان شاالله که حضور همچین شُعرایی روز به روز پررنگ و پررنگ تر بشه. و البته شعرای گویشی دسفیلی


پیشِش خُومَ تاسِنیدُمُ نَم بینَم
مُو خینیِ تیغِ بُرگِ او رَنگینَم

عَزِّی نَگِراش! مُندُمَه مِی ای مِندو
تیرِش اَ کُجا اومَه چُکِس مِی سینَم!

شاعر: میرحسین نونچیشعرای بیشتر ایشون رو می تونید در آدرس زیر دنبال کنید:
http://4konje5ereh.blogfa.com/


با ما در تلگرام همراه باشید:
@Dezfulipoems
]]>
عاشقانه های دسفیلی 2015-11-22T08:48:46+01:00 2015-11-22T08:48:46+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/36 نسترن زاهدیان دِلُم اَمشُو اَ مِی لِیزِش پِرِسًَ         (قلبم امشب از کنج آرامش خویش پر کشیده)دِگَ سینَم اَ دَس ایی دِل هِرِسًَ     (دیگر تاب و توانم از دست این دل تمام شده)دَمِی آروم ندارُم اَ دَسِ دل            (یک دم از دست این دل آرام و قرار ندارم)مُنَ هِشتَ به سمتِ یار لِرِسًَ        (مرا رها کرده و به سوی یار می رود)      &nb
دِلُم اَمشُو اَ مِی لِیزِش پِرِسًَ         (قلبم امشب از کنج آرامش خویش پر کشیده)

دِگَ سینَم اَ دَس ایی دِل هِرِسًَ     (دیگر تاب و توانم از دست این دل تمام شده)

دَمِی آروم ندارُم اَ دَسِ دل            (یک دم از دست این دل آرام و قرار ندارم)

مُنَ هِشتَ به سمتِ یار لِرِسًَ        (مرا رها کرده و به سوی یار می رود)

                       
                             
 

آخِرِش عشقِ تو آوارَه و شیدامِ کنَ    (سرانجام عشق تو مرا آواره و شیدا خواهد کرد)

مِ ایی دینا و او دینا مُنَ ویلامِ کنَ       ( در این جهان و آن جهان مرا سرگردان خواهد کرد)

هر چِی گـُفتُم کِه جُهُم تا نکنی دِلمَ اسیر   (هر چه گفتم از تو فرار کنم تا اسیرت نشوم)

هر کجا هِی بِجُهُم یادِ تو پیدامِ کنَ      (هر کجا بگریزم یاد تو مرا در برخواهد گرفت)

                              
                          
 

زَم بَسَ دلُم رُمِس اَیی برقِ تیات     ( زبان بسته دلم که از برق چشمهایت ویران شد)

صِدقِ سَرِتُم مَ گُش تو او بَندِ میات     (فدای سرت شوم بند موهایت را باز مکن)

ذمًِ خودِتَ هرچی که آیَ سرِ مُ         (بر ذمه ی توست هر چه که بر سر من آید)

اَر یَکتَ گُشیدی پیچِ او زلفِ سیات     (اگر که گشودی خم آن زلف سیاهت را)

                             
                        
 

اَسَر خواجِی درِ خونَت مَرونُم              (مرا از روی سکوی درب منزلت مَران)

گُلِی جا بَسمَ لِف سِنگِی مَشونُم     (همین سکوی کوچک برای من کافیست مرا مانند سنگ بی ارزش به دور مینداز)

اَ دَرزِ در اگر سِیلِی کُنی وَم              (اگر از لای درب خانه ات مرا نگاهی بیندازی)

بِبینی لِیوَگی بیسَ نِشونُم      (خواهی دید که از عشق تو، دیوانگی نام و نشان من شده)


                       
   

شاعر: جناب آقای مه لقا

از وبلاگ:  http://disoon.persianblog.ir/post/202


شعرهای گویشی دزفولی را می توانید به آدرس زیر در تلگرام خود داشته باشید:
Dezfulipoems@
کافیست لینک کانال اشعار دزفولی را وارد کرده و دکمه Join را بزنید.

]]>
شعر طنز دزفولی با عنوان "کلیپس" 2015-11-14T08:29:55+01:00 2015-11-14T08:29:55+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/35 نسترن زاهدیان شعر طنز کلیپس از شاعر جوان و خوش ذوق دزفولی، جناب آقای امین قزلباش کانال اشعار دزفولی ما در تلگرام: Dezfulipoems@به ما بپیوندید.] کانال اشعار دزفولی ما در تلگرام: Dezfulipoems@
به ما بپیوندید.


]
]]>
کانال اشعار دزفولی در تلگرام 2015-11-14T08:18:13+01:00 2015-11-14T08:18:13+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/34 نسترن زاهدیان با سلام خدمت همه علاقمندان به شعر و دوستان خوب همراه. به حمدالله توانستیم کانال اشعار دزفولی در تلگرام را نیز ایجاد کنیم. ازین پس می توانید با وارد کردن لینک Dezfulipoems@ و زدن دکمه ی Join همواره در تلگرام خود نیز به اشعار دزفولی دسترسی داشته باشید. مزیت دیگر کانال اشعار دزفولی این است که می توانید اشعار را به آسانی در قالب پیام برای دوستان تان ارسال کنید.همواره منتظر شنیدن نقد و نظرات مفید و سازنده همه شما عزیزان می باشم.باتشکرمدیر کانال اشعار دزفولی همواره منتظر شنیدن نقد و نظرات مفید و سازنده همه شما عزیزان می باشم.
باتشکر
مدیر کانال اشعار دزفولی
]]>
 زونَه لِف پِرتَک طِلاس 2015-11-12T07:43:06+01:00 2015-11-12T07:43:06+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/33 نسترن زاهدیان زونَه لِف پِرتَکْ طِلاس،لَج پِیشْ مَکُنیاان رَفیقْتَ، اَقدَه قُومِ خیش مَکُنمَر ندونی زونَه لِف تاجِ سَرَاَ هَمی قوُمِ قَبیلون بِخْتَرَ             چِی ندوُشتی اوسونْکِه شی کوُردْ وَرِتْتیکِ ریش خِیرَ، خدا رَحْم ووُرد وَرِتْیی قَلِ نونَ خُدا داتَه،چِتَه؟پا بُلِندی وَش مَکون؛ یان زونَتَراس اَگَر گُفتی، اووَم راسِ گووَهاَر دوُرو دوُیی، دوُرو پِیتِ رووَهتَحل اَگَر گُفتی، اووَم اَزْتِ جَه‍َهاَ دِلِش جاتَ مِنِ کیچَب بَهَهسی رفیقون اَقدَه خَرجِ وِل مَکونکارِ ناد
زونَه لِف پِرتَکْ طِلاس،لَج پِیشْ مَکُن
یاان رَفیقْتَ، اَقدَه قُومِ خیش مَکُن

مَر ندونی زونَه لِف تاجِ سَرَ
اَ هَمی قوُمِ قَبیلون بِخْتَرَ 
            
چِی ندوُشتی اوسونْکِه شی کوُردْ وَرِتْ
تیکِ ریش خِیرَ، خدا رَحْم ووُرد وَرِتْ

یی قَلِ نونَ خُدا داتَه،چِتَه؟
پا بُلِندی وَش مَکون؛ یان زونَتَ

راس اَگَر گُفتی، اووَم راسِ گووَه
اَر دوُرو دوُیی، دوُرو پِیتِ رووَه

تَحل اَگَر گُفتی، اووَم اَزْتِ جَه‍َه
اَ دِلِش جاتَ مِنِ کیچَب بَهَه

سی رفیقون اَقدَه خَرجِ وِل مَکون
کارِ نادون، آدَمِ عاقِل ! مَکون

هِی مَکَش بی دُنگِ یی زوونَه سِگار
بو اَ دونِت بِمیا، ایراد مَآر

پِی آدامس اَر دونِتَ خوشبو کُنی
هِی کُلَه شیطونَ سَر خُتِّ وَنی

دُختَرُم! تُم یَه کُتی گوش دِیْ وَرُمْ
گَنْدْ اَگَر گُفتُم تو هَم قِی زَن سَرُمْ

مِینِ قُرعونْ خوُندی یَ «فرعون» کی یَ
کُلِّ عُمْرِش ساختَه پیِیِش «آسیَه»

تَمْ لِفِ او باتْ اگر فِکرِ خُتی
پِی بَدِ خوبِش مُدارا کون کُتی

]]> زیر نیف نیفِ بارونُم 2015-10-20T10:53:40+01:00 2015-10-20T10:53:40+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/32 نسترن زاهدیان زیرِ نیف نیفِ بارُونُم، ظاهِر خُوشُ خندونُم                                 مَسُّم،نیمَ خُو، گِیزُم، پِر زَندَ دِلُ جونُماَرغُصَّ وَرُم گیرَ، درد وَم مِثِ زَنجیلَ                             


زیرِ نیف نیفِ بارُونُم، ظاهِر خُوشُ خندونُم                                 مَسُّم،نیمَ خُو، گِیزُم، پِر زَندَ دِلُ جونُم
اَرغُصَّ وَرُم گیرَ، درد وَم مِثِ زَنجیلَ                                          سَرما و نَمِ بارون، کوردَ مات و حیرونُم

کاش شِلَق لَقی آیَ، اَ ریشَ کَنَ ظُلمَ                                      دنیا بُووَ پُر انصاف، بَل نادونَ فَهمونُم
تیپی گـُلُپی آیَ، شورَ گِلُ خاکِ دل                                          دل بووَ چی اُویینَ، تا تَ دِلُمَ خوُنُم

تیپی مَشکی بارَ، بل شورَ نِشونا بَد                                       تا نِشونا خوب خوبَ مِی ای شَر وادونُم
کاش شِلـَق لَقی آیَ اَ ریشَ کـَنَ سِنگَ                                  تا سِنگدِلیا وِرسِن بِی رحمیَ بازونُم

سِیل آیَ و سِیل آیَ رووفَ غَمُ غُصّانَ                                    تا سُز بووَ صحرا مَم آهووَ تازونُم
تا گـُل به چمن آیَ بلبل بِ سخن آیَ                                     مَم دارَ دَسُم آیُم پِی شِرَق کِل خونُم

رَخصَ زیرِ نیف نیف گـُل  تَم تییَت بِ نیف نیف زُل                     دَر قید نَبُووی فیسی مَم قافیَ زیر زونُم
یان رحمتِ دلدارَ، بارون بِ زمین بارَ                                         اَر عاشقُ هَمروُهی، مَم شاد اَ دل و جونُم
شاعر: فریده عالمشاه

منبع: کتاب "نیف نیف بارون"، گویش دزفولی، فریده عالمشاه
موجود در کتابخانه ی شاهرکن الدین دزفول

کانال اشعار دزفولی در تلگرام:
https://telegram.me/dezfulipoems
 در تنها کانال اشعار دزفولی به ما بپیوندید و به دوستان خود نیز معرفى كنید️]]> شعری در وصف امام حسین (ع) 2015-10-18T10:07:04+01:00 2015-10-18T10:07:04+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/31 نسترن زاهدیان "رسول الله" که نُومِش وِردِ زووناس            تُ نَم دونِی عزیزونشَ چِ نوُم داسبِ حضرت "فاطمه" فرمود هَر دَم               کِه تو مـــارِ مُــنی اِی نورِ دیـــدَم"علی" دوماشَ هَم فرمودَ اُو پاک              تُ هِیسی "بوتُراب" یعنِی بوُوِی خاکهمیشَ بِ "حسن" فرمودَ "احمد"       &nb
"رسول الله" که نُومِش وِردِ زووناس            تُ نَم دونِی عزیزونشَ چِ نوُم داس

بِ حضرت "فاطمه" فرمود هَر دَم               کِه تو مـــارِ مُــنی اِی نورِ دیـــدَم

"علی" دوماشَ هَم فرمودَ اُو پاک              تُ هِیسی "بوتُراب" یعنِی بوُوِی خاک

همیشَ بِ "حسن" فرمودَ "احمد"              کِ تُ هِیسی بووِی خوبِ " محمد"

اما دونِی چِ فرمودَ "حسین"                      "حسین" کِ سی اُمون هم نورِ عِینَ

بِ فرمودَش بووِی بابا مُنی تُ                    کِ اَنــدو دینُـــــمَ زِنـدَب کـُنی تُ

moharam

شاعر: هبت اللّه سالم دزفولی
منبع: کتاب شعر محلی دزفولی/دکتر مرتضی بدخشان/ص 45


پی نوشت: جهت مطالعه این کتاب می توانید به کتابخانه ی شاهرکن الدین واقع در خیابان طالقانی.کوچه شهید دیانتی مراجعه فرمایید.

]]> شعری در وصف مسجد کجبافان دزفول 2015-10-06T11:53:25+01:00 2015-10-06T11:53:25+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/29 نسترن زاهدیان  همین مسجد که نامش کجبافان است                     مبارک مسجدی چون جمکران استدر آن مدفون دو تن مرد خدایی                     که نور قبرشان تا آسمان استیکی سرباز و از یاران مهدی{عج} است                  &nb
                     مبارک مسجدی چون جمکران است

در آن مدفون دو تن مرد خدایی

                     که نور قبرشان تا آسمان است

یکی سرباز و از یاران مهدی{عج} است

                     همه گویند بی نام و نشان است

ملا محمد علی از اهل دزفول

                      منور مرقدش در این مکان است

معاش و کسب او جولا گری بود

                      نشان برگرفته از صاحب زمان است

مزار پاکشان در کنج مسجد

                      مکانی از برای عاشقان است

هر آنکس حاجتی دارد بخواهد

                      یقین حاجت گشای مومنان است

چهل شب در شب آدینه آید

                      در این جا کان پناه خسته جان است

بخواند فاتحه با نیت پاک

                      گشایش از گره ها کارشان است

به زیر عرش هممچون جمکران است

                      همین مسجد که نامش کجبافان است

 

  شاعر:جناب آقای حسن نادریان

]]>
فصل ِ گُل 2015-08-16T09:42:57+01:00 2015-08-16T09:42:57+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/28 نسترن زاهدیان فصلِ گُل یارُم کُنَه اَر مِیلِ گُلکُل کُنِن سِیلِ خودِش نَه سِیلِ گُل****رنگ وبو هیچ نَم مَنَه سَر ری گُلابُلبُلون هَم نَم مَنِن دَم  گِیلِ گُل****دَس کَشَه باغون اَ باغا پُر گُلِشآیَه دَم دَر حوشِ ای سیِ کیلِ گُل****عالَمِی بَندریرِشِن پِی التماسپِشکِنَه سَرشون گُلو پِی بیلِ گُل****یَه بشارَت اَر بِه مظلومون دَهَهپِی قطارِ  دِل میان اَ رِیلِ گُل****لَشکرِی سی دیدَنِش کُل وَرچَرِن پِی نُخون و چَنگِ پِل اَ تِیلِ گُل****سِیلِ پاکِش اُفتَه وَر «سالم» اگردووَه جون وَش رَه وَنَه
کُل کُنِن سِیلِ خودِش نَه سِیلِ گُل

****
رنگ وبو هیچ نَم مَنَه سَر ری گُلا

بُلبُلون هَم نَم مَنِن دَم  گِیلِ گُل

****
دَس کَشَه باغون اَ باغا پُر گُلِش

آیَه دَم دَر حوشِ ای سیِ کیلِ گُل

****
عالَمِی بَندریرِشِن پِی التماس

پِشکِنَه سَرشون گُلو پِی بیلِ گُل

****
یَه بشارَت اَر بِه مظلومون دَهَه

پِی قطارِ  دِل میان اَ رِیلِ گُل

****
لَشکرِی سی دیدَنِش کُل وَرچَرِن 

پِی نُخون و چَنگِ پِل اَ تِیلِ گُل

****
سِیلِ پاکِش اُفتَه وَر «سالم» اگر

دووَه جون وَش رَه وَنَه پِی اِیلِ گُل

شاعر: هبت الله سالم دزفولی
منبع: کتاب مجموعه اشعاری با گویش دزفولی " بِـنگِشتِ سُوز"
]]>
گِیز و کِِسِل 2015-08-10T19:50:20+01:00 2015-08-10T19:50:20+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/27 نسترن زاهدیان هَلَکِون بیسَه هَمِی باغ ِ دِلُمخَر کِپِسَّه دِگَه زِیربارِ گِلُم****شِلِ شیک بیسمَه اَ دَردِ کَمَریَه کَسِی نِی کِه گِرَه زِیرِکِلُم****واجُبی هَم نَزَمَه لار و تَنَهکِه بِزَن بیسَه هَمِی لام اَمِلُم ****کُل زَنَونَه کِه چِه خوار دونِسمَه نشگُشیدمَه ّبِه رباشون مو بِلُم****هَمچه مَجنون بِه دُما یَه لِیلی مو اَچَن گَشتُمَه گِیز و کِسِلُم****دین و اِیمون،کِه اَ دَس رَفنَه دو تالاشَمَه کُل مو سی مورونِ هِلُم****شِعرِ بَندِن اَر سالُم و ساقمَم دُتو شِعِر دوقَل هِیت و وِلُ
خَر کِپِسَّه دِگَه زِیربارِ گِلُم

****
شِلِ شیک بیسمَه اَ دَردِ کَمَر

یَه کَسِی نِی کِه گِرَه زِیرِکِلُم

****
واجُبی هَم نَزَمَه لار و تَنَه

کِه بِزَن بیسَه هَمِی لام اَمِلُم
 
****
کُل زَنَونَه کِه چِه خوار دونِسمَه 

نشگُشیدمَه ّبِه رباشون مو بِلُم

****
هَمچه مَجنون بِه دُما یَه لِیلی 

مو اَچَن گَشتُمَه گِیز و کِسِلُم

****
دین و اِیمون،کِه اَ دَس رَفنَه دو تا

لاشَمَه کُل مو سی مورونِ هِلُم

****
شِعرِ بَندِن اَر سالُم و ساق

مَم دُتو شِعِر دوقَل هِیت و وِلُمشاعر: هبت الله سالم دزفولی
منبع: کتاب مجموعه اشعاری با گویش دزفولی " بِـنگِشتِ سُوز"
]]>
رَنگین ِ بِِِی رَحم 2015-08-08T20:01:41+01:00 2015-08-08T20:01:41+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/26 نسترن زاهدیان اَ رَنگینی ریت حورونِ دِلبرمَنِن حیرون زَنِن دَسشونَه مِی سَر****اَبِی رَحمی اَما چنگیز و تِیمورمُزیرِت نَم بووِن او هَر دو خین خوَر****مُنِ بِیچارَه هَم چَقدَر ذَلیلُم کِه دِل باخمَه بِه تو بِی خیر و پُر شَر****تو که اَقدَر کَلون و بِی وَفوییچِتَه جونمَه بوَنی هَر دَم تو واوَر****مو اِشناخمَه تُنَه اَ روزِ اَوَّل  کِه اَکُل کوفیونی بِی وَفاتَر****اَچِه واسکِی تُنَه بینُم مُنِ زارکه تا پِیِت گذَردَه اووُم اَسَر****مو کِه او بوردُمَه مِی نیرِ عِشقِتچِه یَه مِتر و چه صَد مِتر

مَنِن حیرون زَنِن دَسشونَه مِی سَر

****
اَبِی رَحمی اَما چنگیز و تِیمور

مُزیرِت نَم بووِن او هَر دو خین خوَر

****
مُنِ بِیچارَه هَم چَقدَر ذَلیلُم 

کِه دِل باخمَه بِه تو بِی خیر و پُر شَر

****
تو که اَقدَر کَلون و بِی وَفویی

چِتَه جونمَه بوَنی هَر دَم تو واوَر

****
مو اِشناخمَه تُنَه اَ روزِ اَوَّل 
 
کِه اَکُل کوفیونی بِی وَفاتَر

****
اَچِه واسکِی تُنَه بینُم مُنِ زار

که تا پِیِت گذَردَه اووُم اَسَر

****
مو کِه او بوردُمَه مِی نیرِ عِشقِت

چِه یَه مِتر و چه صَد مِتر و چه بیشتر

****
مُسَلمونون نُها اووَه گِرِ ییِش 

لَشِ بِی جونُمَ بَلکِی بَهَه دَر

****
دِگَه «سالم» نَخونَه نومُمَه هیشکَس

که گیرُم مِی دو تو یَه لَفتِ بِی دَر

****شاعر: هبت الله سالم دزفولی
منبع: کتاب مجموعه اشعاری با گویش دزفولی " بِـنگِشتِ سُوز"

]]>
شهر من دزفول 2015-08-02T11:20:33+01:00 2015-08-02T11:20:33+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/23 نسترن زاهدیان در جـنوب کـشـور ایـران ِ مـاشهـرِ دزفولسـت ، بـاغـیِ دلگشا****شهـر ما بـا دشت هایی سبز پـوشرودهـایش هم زلال و پـر خـروش****گــر بـگـویـم قـولِ تـاریـخِ کــهـننــامِ دژپــل گفته آیــد در سـخـن****دژپــلِ مــا سـرزمـیـنی بــیـکراندر زمــان دولــت ِ سـاســانـیــان****آسـیـاب و مـسجد و سـابـاط هـایـادگـاری مـانـده در تـاریـخ ِمـا****..........ادامه شعر در ادامه مطلب دزز


در جـنوب کـشـور ایـران ِ مـا

شهـرِ دزفولسـت ، بـاغـیِ دلگشا

****

شهـر ما بـا دشت هایی سبز پـوش

رودهـایش هم زلال و پـر خـروش

****

گــر بـگـویـم قـولِ تـاریـخِ کــهـن

نــامِ دژپــل گفته آیــد در سـخـن

****

دژپــلِ مــا سـرزمـیـنی بــیـکران

در زمــان دولــت ِ سـاســانـیــان

****

آسـیـاب و مـسجد و سـابـاط هـا

یـادگـاری مـانـده در تـاریـخ ِمـا

****
........
..ادامه شعر در ادامه مطلب
]]>
شعر دسفیلی 2015-07-31T14:14:34+01:00 2015-07-31T14:14:34+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/22 نسترن زاهدیان کُلِ مردمِ شَــــهرَ وِری گوشون از صحرابدر تا به سیه‌‌پوشونرنگینیِ تو لِوَه مُونَه کُورْدَهوشَ از سَرُم،  تیا دلْمَ بُوردَروله وقتی که مَخی رووی شِنُودِلْتَ دِ تو پِی هَر کَ مَروغمْ‌مُچَه مَدِه دلِ مُونَهِی مُچَه مَبِه خودْتَ به اُووَلا به خود خدا قسمبِخَورُم اَ دَس تو سَممُو ایان بِهتَرُمَهکه اَ تو چِی نَرَسَمتالِخانی هَر کَ هَر کیَه، دَس کَمِش مَگِردِلْتَ دِ اما، هِی اَ سر کَتا، مِینِ اُو مَپِراو دَس نَرووی، مَنْدَ بِبووی، اُو گول زَنَکَهپِی گول زَنَکی، پِی یواشکی، خِیْ


کُلِ مردمِ شَــــهرَ وِری گوشون 
از صحرابدر تا به سیه‌‌پوشون

رنگینیِ تو لِوَه مُونَه کُورْدَ
هوشَ از سَرُم،  تیا دلْمَ بُوردَ

روله وقتی که مَخی رووی شِنُو
دِلْتَ دِ تو پِی هَر کَ مَرو

غمْ‌مُچَه مَدِه دلِ مُونَ
هِی مُچَه مَبِه خودْتَ به اُو

وَلا به خود خدا قسم
بِخَورُم اَ دَس تو سَم

مُو ایان بِهتَرُمَه
که اَ تو چِی نَرَسَم

تالِخانی هَر کَ هَر کیَه، دَس کَمِش مَگِر
دِلْتَ دِ اما، هِی اَ سر کَتا، مِینِ اُو مَپِر

او دَس نَرووی، مَنْدَ بِبووی، اُو گول زَنَکَه
پِی گول زَنَکی، پِی یواشکی، خِیْلِی خُنَکَ


غلامحسین قدم


با کپی آدرس زیر در نوار جستجو می توانید فایل صوتی شعر را بشنوید:
http://cld.persiangig.com/download/PiRt9YmRfK/AUD-20150731-WA0000.aac/dl
]]>
دزفول من 2015-07-30T18:02:16+01:00 2015-07-30T18:02:16+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/21 نسترن زاهدیان شهرم وسیع و کهن،سبز و پر بهاردر زیر تابش خورشید، ماندگاردر این هزار سال هایی که طی شدهچون دژ همیشه قوی ماند و استواراسطوره ی مقاومت و ماندگاری استزخمی ز زخم موشک و خنجر به دست یارخالق به لطف خودش داده نعمتیبخشد به زخم کهنه ی دل ها کمی قراراز کوه میرسد آبش، زلال و پاکآبی خنک،که گل آرد به بار خاردزفول من همه آرامش است و بسدر چرخش زمانه هنوز گرم و باوقاربر شاهرگ شهر هنوز آب جاری استدارا کنار آب همانگونه چون نداردزفول باغ و بهارش پر از گل استدستم بگیرد و بسپاردم به یارهر لحظه از طراوت او،مست میشومایشهرم وسیع و کهن،سبز و پر بهار
در زیر تابش خورشید، ماندگار

در این هزار سال هایی که طی شده
چون دژ همیشه قوی ماند و استوار

اسطوره ی مقاومت و ماندگاری است
زخمی ز زخم موشک و خنجر به دست یار

خالق به لطف خودش داده نعمتی
بخشد به زخم کهنه ی دل ها کمی قرار

از کوه میرسد آبش، زلال و پاک
آبی خنک،که گل آرد به بار خار

دزفول من همه آرامش است و بس
در چرخش زمانه هنوز گرم و باوقار

بر شاهرگ شهر هنوز آب جاری است
دارا کنار آب همانگونه چون ندار

دزفول باغ و بهارش پر از گل است
دستم بگیرد و بسپاردم به یار

هر لحظه از طراوت او،مست میشوم
ای دشمنش همیشه و هر لحظه تارومار

آنروز که دورم کنند، از این بهشت
آخر مرا بکشد، رنج انتظار


]]>
دوشُو چه گذشت وَرُم! 2015-07-26T08:51:55+01:00 2015-07-26T08:51:55+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/20 نسترن زاهدیان      دوشُو اَ سَرُم خُو لِفِ شِرّاق پِرِس بید             پِه سینَه سِلو مَغلَه گـِلو بوووف دِرِس بید     بالِشتَه اَچَم كُلمِك و گِندیك زَمِش بید             مِث رِقـَّه بییِس پَم اَ هَف جا تِرَقِس بید     رفتُم به حموم غُلغُلَه روم كـَنِس بید             اَچَن دِلمَه نَدام سَرُم زَنِس سقف


     دوشُو اَ سَرُم خُو لِفِ شِرّاق پِرِس بید             پِه سینَه سِلو مَغلَه گـِلو بوووف دِرِس بید

     بالِشتَه اَچَم كُلمِك و گِندیك زَمِش بید             مِث رِقـَّه بییِس پَم اَ هَف جا تِرَقِس بید

     رفتُم به حموم غُلغُلَه روم كـَنِس بید             اَچَن دِلمَه نَدام سَرُم زَنِس سقفِ حموم مُقُم تَكِس بید!!!


]]>
علی کـَلَّه 2015-07-25T13:27:03+01:00 2015-07-25T13:27:03+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/19 نسترن زاهدیان یَه تُکَّه اَ اُوشَه مُو به دریا نَداهامیَه سُفَّه خَرابَشَه  به هیچ جا نَداهاماَر یَکتَه گووِن کجای دنیانَه مَخییَه متر علی کـَلّـَه به دنیا نَداهامشاعر : امین قزلباش
یَه تُکَّه اَ اُوشَه مُو به دریا نَداهام

یَه سُفَّه خَرابَشَه  به هیچ جا نَداهام

اَر یَکتَه گووِن کجای دنیانَه مَخی

یَه متر علی کـَلّـَه به دنیا نَداهام


شاعر : امین قزلباش
]]>
خاطره یَه روز په سِکِل!! 2015-07-23T20:11:55+01:00 2015-07-23T20:11:55+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/18 نسترن زاهدیان شُو وُ سرما و زمسّون  ، خودومُم خراب و داغون!سَر سِکـِل زونَه کِنارُوم  ،  یَه دَسُوم فقط به فرمون!فکر بدبختی و قِسطا  ،  فکر روزا و زمونَه!یَه کـُتِی مُوندَه به خونَه ،  سِکـِل اَ دَسُوم دِرومَه!چالَه بید ...یواش سُلِسِّیم  ،  لِف شومیِه پُکِسِّیم!زونَه خوَرد زِمین و شونِس! ... سر زِمینِه یخ نِشِسِّیم!دَسِ زونَه خوَرد و اِشکِس!  نصفِ لارِشَم کلونه!نَتَروم سِیلی کـُنُم وَش ! هیچ کِی حالُومَه نَدونَه!چه گووُم بووَش! به مارِش!؟  به بِرارِش که جشُو وُ سرما و زمسّون  ، خودومُم خراب و داغون!

سَر سِکـِل زونَه کِنارُوم  ،  یَه دَسُوم فقط به فرمون!


فکر بدبختی و قِسطا  ،  فکر روزا و زمونَه!

یَه کـُتِی مُوندَه به خونَه ،  سِکـِل اَ دَسُوم دِرومَه!


چالَه بید ...یواش سُلِسِّیم  ،  لِف شومیِه پُکِسِّیم!

زونَه خوَرد زِمین و شونِس! ... سر زِمینِه یخ نِشِسِّیم!


دَسِ زونَه خوَرد و اِشکِس!  نصفِ لارِشَم کلونه!

نَتَروم سِیلی کـُنُم وَش ! هیچ کِی حالُومَه نَدونَه!


چه گووُم بووَش! به مارِش!؟  به بِرارِش که جِر اومَس!

خُوشَه زیتَرِه رَسونده!  سر جنازم لِفِ کرکس!


سِیلمِه کورد خینَکی وَلّا  ،  چه کـُنُم حقِّ دُوهامِش!

خوارِشَه کـُشتُمَه اَمشو  ،   جز مصیبت مُو چه دامِش؟


مُو الان دِردَه و داغون  ،  زیر لُو بِداهامشون دُشمون!

هرکـَه اِسفالتَ خراب کورد  ،  هرکـَه چال کندَه اینچون!


هر کـَه ماشینَ گرون کورد ،  هر کـَه کار نَکورد سی مَردُم!

هر کـَه بوردُمون مِی فکر  ،  که مُو اَقذَر پُرِ دَردُم!


ایسون زونَه بِسَّه مِی حُوش   ،  دَسشَ گـَچ گـِرُفتَه مِی جاس!

چه دُرُس کنم سی اَمروز؟    ،    بو کباب اَ حوُشِ هَمساس!!

]]>
دزفول و شیراز 2015-07-22T18:08:14+01:00 2015-07-22T18:08:14+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/17 نسترن زاهدیان مگو حافظ که شیراز بِی مثالَه                   اً ری چه منطقِی گفتی ایانَهکجانَه چا تو گـَشتی غیرِ شیراز                 تو خو جایی نبیدی غیرِ شیرازمُو خوندُم حالـِتَه تا یزد رفتی                    دوسِی روزی نبیدی و بِگـَشتیایسون ت


مگو حافظ که شیراز بِی مثالَه                   اً ری چه منطقِی گفتی ایانَه
کجانَه چا تو گـَشتی غیرِ شیراز                 تو خو جایی نبیدی غیرِ شیراز
مُو خوندُم حالـِتَه تا یزد رفتی                    دوسِی روزی نبیدی و بِگـَشتی
ایسون توُصیف کُنُم اوصاف شهرُم             مُو شهروندی اَ دِسبیلِ قشنگـُم

تو رکناباد مِینِ شهر داشتیش                   هزاران بار مِی شعرت اُووردیش
ز رودخونه ی دِز اگر کُنُم یاد                  همه نَهرا بهشت اُفتـِن تونَه یاد
که رودی خوشکل و پاک و زلالَه              قیاسش پِی او رکناباد محالَه
اُمون کل نوکـَرِ آااشاهچراغِیم                    بِرارِش سُوزقـَبانَه هدیَه دارِیم

شُمون اَر شهرتون کـُل پیر مُرادَه              ای شهرم دَس کـَمِی اَزتون نَدارَه
کُتِی بیُو نِشین مِی پیرِ حِزقیل                   که تو فَهمی چه دارَه شهرِ دِسبیل
اگر سَر اُوسیُووا تو نِشینی                       کُتِی پایِ صدایِ اُو نِشینی
تو شیراز بووَ  ِلی ماشین نِشینی                که اُیی زیر پُلمون شُو نِشینی

علی کَلـَّه دووَه  وا  تارِ خانی                    اَ  وَر کوپیتَه تا کانال ماهی
تییـَت تا بور کـُنَه لِف بَتِ اُووی                  مِینِ رودخونه کُل بچه سَر اُووی
مُو شیرازَ دیدُم حافظ عزیزُم                     وَر دروازَه قرآن جا گـُزیدُم
اَ وَر باغِ ارم تا وَر مَزارِت                      نَبید اُووی خُوَریـِم ارواحِ خاکِت

دو سِی تا ساختُمونِ شاقـِنیدَه                     وو مُشتِی استخونِ پارَه پینَه
که یادگاری اَ زَمون قَدیمَه                       که اصلش مال شاهِ شوش نِشینَه
عَلَم کُوردییَه وَندی بوقُ کـَرنا                   که نِه مِثلِش مِین تموم دنیا
بیُو آدرس دُهام پُلـِی قدیمی                      وسط شهری که تو مثلش نَبینی

هَنی کارِ کُنَه خُوشُو سُتوناش                   ایانَه قِدمَتِه ای شهرِ روناش
مَگو پـِی مُو اُمون نارنج صُحابِیم             هَوامون سَردَ  شُو وا زیر لُحافِیم
ای دسبیل پایتختِ پرتقا لَه                       هَمی باغاش پُرِ مرکباتَه  
زِمِسّونا شُمون زیرِ لُحافِی                       اُمون ری بونَه خُفتِیم پِی مَلافِی

خلاصَه مِی زَمونی که تو بیدی                 نبیدمَ تا ای شعرانَه تو بینی
مُو کُوردُم پـِی تو شوخی نازنینُم               الان وِرسُم سییِت وَحشانَه دینُوم
 


شاعر : مهدی شکری باغبان

  ]]>
درد دل دسفیلی 2015-07-21T19:30:20+01:00 2015-07-21T19:30:20+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/16 نسترن زاهدیان وَر كی غُر زَنُم اَمروز؟             تقصیره دلارا نِی!!!دردُم نَه اَ دلتنگی                       یا خِفّـَتِ پیلا نِی!قِصَّم سَرِه اَمروزَه                    قِصَّم سر دنیامَه!!جرات مَخو ری كوردَن     &nbspوَر كی غُر زَنُم اَمروز؟             تقصیره دلارا نِی!!!
دردُم نَه اَ دلتنگی                       یا خِفّـَتِ پیلا نِی!

قِصَّم سَرِه اَمروزَه                    قِصَّم سر دنیامَه!!
جرات مَخو ری كوردَن            جرات شَه خدا دامَه!!

وَزنِه غم و نامردی                  لِف كوهِ گـَپـِه سَرمَه!!
شُولّاقِ غمِ مردم                      مِی ای كمرِه تَرمَه!

حرفام دِگـَه خُشكِسنَ                 داغون وخراباتـُم!!
هِل كـُتِه رووُم پیش او              دزفیل كُنَه آبادُم!!

وَر كی گیر داهام..الان!؟         اینچون بحثِ ایرانَه!!؟
لِه بییـِس غرورامون...             گیل گِرا ای پیلانـَه!!


]]>
قانون جنگل: هَر کَ وَر هَر کَ رَسَ زوورِِ گُووَ! 2015-07-20T20:43:25+01:00 2015-07-20T20:43:25+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/15 نسترن زاهدیان قِرزلنگِ هارِی جِس کُولِ بَقی ....... پِی دُ قِنجش زَند مازَش چَقِیخِف گِرِش کُورد مِینِ لُووا بِی خَبر...... تا اَزَش عُوردِی اُسُونَ اُو لَچَرماری اَو دیر اُومَّ لِیفِس وَر دُ تا ....... خُودشَ چِی گرگِ اجل بِس سى دُ تانِشتِشَ دِر وُرد ، مِزنَ خِینِ شُون ....... تا کَنَ اَ رِیشَ اُو بِنچِینِ شُونشُویِیِ دِیدْشُون فِگِر اَ رِی هَوا ..... حَملَ کُوردْ لِف جِندِ هارِی وَر سُ تازِندْ قَپالِی هَر سُ تانَ یَکِتی ..... وَندشون مِی دُونش، مِلَقْنیدشُون پَتیاُومَّ گَلوازِی کَنَ دا دا دِلی ......... اَ

قِرزلنگِ هارِی جِس کُولِ بَقی ....... پِی دُ قِنجش زَند مازَش چَقِی

خِف گِرِش کُورد مِینِ لُووا بِی خَبر...... تا اَزَش عُوردِی اُسُونَ اُو لَچَر

ماری اَو دیر اُومَّ لِیفِس وَر دُ تا ....... خُودشَ چِی گرگِ اجل بِس سى دُ تا

نِشتِشَ دِر وُرد ، مِزنَ خِینِ شُون ....... تا کَنَ اَ رِیشَ اُو بِنچِینِ شُون

شُویِیِ دِیدْشُون فِگِر اَ رِی هَوا ..... حَملَ کُوردْ لِف جِندِ هارِی وَر سُ تا

زِندْ قَپالِی هَر سُ تانَ یَکِتی ..... وَندشون مِی دُونش، مِلَقْنیدشُون پَتی

اُومَّ گَلوازِی کَنَ دا دا دِلی ......... اَ غِرِ غافل اُو خوَرد تیرِ وِلِی

تِلَّ بالا رِی زِمین اُو پَم بِیِس ..... گُوشْتِش مِی دُونِ سَگُون گَمْ گَمْ بِیِس

آدَمی اِی وَضعَ دیدِش پِی تِیَه ...... سَمَ رِخ مِی ئُو سَگُون بِی هُو قِیَه

پِی ای کارِش کُلَّ کُشت بِی واهِمَ..... رِی سَفیدْ کُورد قاتِلُونِ عالَمَ
]]>
کوی قشنگ ساحلی 2015-07-17T22:13:12+01:00 2015-07-17T22:13:12+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/14 نسترن زاهدیان گَر گُذَر کوردیَه اَ کویِ قشنگِ ساحلی  دیدِتون اُفتیدَه وَر کیچِه قشنگِ ساحلیاسم کیچَه هِی خیام اسمیَه بس با صفا مردُمونِش کُل نَجیم و مهمون دار و باوفاکُلِ بَچونش شِنوگَر لِف بَتونِ اُوییِن         عاشقِ سَرمُچَّه و سیخ و کمی زیر اُوییِنهیچ کجا شهر مثلِشون نَمبینی اَ عشق و مرام  دشمن هر کار زشت و دیر اَ فعل حرامقدمت مَحَلـَّمون تاریخ ای شهرِ عزیز     جدُّ آباد اُمون معمار ای شهر عزیزساختِنَه پِلّا بَچیلون و مقدَّم ساختِنَه&گَر گُذَر کوردیَه اَ کویِ قشنگِ ساحلی
 دیدِتون اُفتیدَه وَر کیچِه قشنگِ ساحلی

اسم کیچَه هِی خیام اسمیَه بس با صفا
مردُمونِش کُل نَجیم و مهمون دار و باوفا

کُلِ بَچونش شِنوگَر لِف بَتونِ اُوییِن       
 عاشقِ سَرمُچَّه و سیخ و کمی زیر اُوییِن

هیچ کجا شهر مثلِشون نَمبینی اَ عشق و مرام
 دشمن هر کار زشت و دیر اَ فعل حرام

قدمت مَحَلـَّمون تاریخ ای شهرِ عزیز    
جدُّ آباد اُمون معمار ای شهر عزیز

ساختِنَه پِلّا بَچیلون و مقدَّم ساختِنَه   
اُوسییُووانَه  تو بین چَقدَر مُرَتَب ساختِنَه

مِینِ توُوِسّون کنار اُووِن غریب و آشِنا      
مَحمَد و یاسین و نسرین و حبیب و آتنا

طاق وسَعبات و حموم و سربه طاقا ساختِنَه  
مسجد و یَه کودکستان و تَکایا ساختِنَه

دارَه دکتر هم مهندس هم معلم هم وکیل   
کُلِ حُوشا ای محلّـَه آجری چَقدَر شکیل

تازگی مسجد محلَّه بیسَه خیلی نُو نَوا     
بُنگِ قرآن و اَذونش گو رَسَه تا سُوزقبا

نومِ ای مسجد قشنگـَه نومِ بی بی فاطـُمَس        
ضامنِ هَر کَس دعا کورد می ای مسجد،فاطُمَس

مِی مَحَرَّم عشقِ مولانَه َبهونَه کوردِنَه  
پِی ابوالفضل و حسین ،فردُوسَ خونه کوردِنَه

هم زَنِن سینَه وَ هم چُلّاب و هم چوب و یَراق
در غم سلطان عشق، شاه شهیدونِ عَراق

وعده ی دیدارُمون پِیتون به هنگام صلاه 
اَمشو ایشَّلّا بیایِی هم سی مغرب هم عَشا

هم نماز خونیِم و هم سی همدِگـَه دعا کنِیم
حضرت حَقَّ اَ کُل دِسبیلیون رَضا کُنِیمشاعر : مهدی شکری باغبان


]]>
روستای لِیوِس 2015-07-17T00:26:01+01:00 2015-07-17T00:26:01+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/12 نسترن زاهدیان گـُذَر اُفتید مُونَه روزی به لِیوِس رییـِش اِسپِیدی مُو دیدُوم هِه ب گِریوِسبه او گــُفتُم اَچَقدَر هِی ب گِریویدَسی وَر ریش کـَشید گــُفتا فـِلِیچـِسشاعر: کاظم فرحی نیاپی نوشت: فِلیچِس در اینجا یعنی جوانیم رفت.


گـُذَر اُفتید مُونَه روزی به لِیوِس

رییـِش اِسپِیدی مُو دیدُوم هِه ب گِریوِس

به او گــُفتُم اَچَقدَر هِی ب گِریوی

دَسی وَر ریش کـَشید گــُفتا فـِلِیچـِسشاعر: کاظم فرحی نیا

پی نوشت: فِلیچِس در اینجا یعنی جوانیم رفت.
]]>
درخت ای دیار 2015-07-15T23:36:02+01:00 2015-07-15T23:36:02+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/9 نسترن زاهدیان دِرَختِ سِیـبی مُ دِرَخت کُنارُم خُشکِه بوُوی اَگر اُویی کِنارُمچَقدَه مَخی نوُزی به سیبِ سُرخِت مُ سایَه و کُنار و خَرمی دارُماگر تو بنگِشتِه میا سُراغِت  مِلاکـَه شُووا بِمیا کِنارُمهرکـَسی نَذری دارَه مِ زندگی  شَعم و حَنا دَسِش میا دیارُماگر تو پُوییزِه دِهی بَر و بار مُ نُقلِ بازار و بَرِ بهارُمپـِی هَمَه شَرجیـِه که دارَه شهرُم مُ تُشنَه هَم تَرُم عُمری بِنارُمبووَه سی بَچَه ش به مُ بادِ بَندَه   اَ شُودی بَچون شو، مُ بَختیارُمدرختِ سِیـبی مُ درخت کُنارُم&nb


دِرَختِ سِیـبی مُ دِرَخت کُنارُم
خُشکِه بوُوی اَگر اُویی کِنارُم

چَقدَه مَخی نوُزی به سیبِ سُرخِت
مُ سایَه و کُنار و خَرمی دارُم

اگر تو بنگِشتِه میا سُراغِت 
مِلاکـَه شُووا بِمیا کِنارُم

هرکـَسی نَذری دارَه مِ زندگی 
شَعم و حَنا دَسِش میا دیارُم

اگر تو پُوییزِه دِهی بَر و بار
مُ نُقلِ بازار و بَرِ بهارُم

پـِی هَمَه شَرجیـِه که دارَه شهرُم
مُ تُشنَه هَم تَرُم عُمری بِنارُم

بووَه سی بَچَه ش به مُ بادِ بَندَه  
اَ شُودی بَچون شو، مُ بَختیارُم

درختِ سِیـبی مُ درخت کُنارُم 
مسافری تو مُ اَ ای دیارُم


در اینجا می توانید شعر را بشنوید:
http://cld.persiangig.com/download/En4XHxDAlN/derakht%20ey%20diar.wma/dl
]]>
چُویی 2015-07-14T22:37:24+01:00 2015-07-14T22:37:24+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/8 نسترن زاهدیان وا نِویسُم شعری پِی هَر ذُوقیَهتا هَنی اینترنتِ مُو بوقیَهکُلمِجور کوردُم کو مطلب فـُوریَه؟جای چُویی (چای) مِینِ شعرام خـُولیَهکُلِّ نعمتها خدامون عالی یِنرنگ به رنگ و خوشکل و عنّابی یِنتا اُمونَ هی اَ هَمَّه شاکِرِیماَر نَکوردِیم شُکر اُمون کُل کافرِیممِی هِنون چُویی اَما یَ چِی دِگَسمثلِ یوزارسیف مَری بَچِی دِگَسمثلِ نوشدارو هَمَ کاری ب کُنَهر کسی لـُو وَند وَرِش حالی ب کُنَلِف مِقِی چُویی دوایی تو مَجوراَر خُوَری کپسول شفایـِی تو مَجورخاسِگُـُوری رفتی بید دختر چه دات؟مِینِ او سینی دَسِش چِب و

وا نِویسُم شعری پِی هَر ذُوقیَه
تا هَنی اینترنتِ مُو بوقیَه

کُلمِجور کوردُم کو مطلب فـُوریَه؟
جای چُویی (چای) مِینِ شعرام خـُولیَه

کُلِّ نعمتها خدامون عالی یِن
رنگ به رنگ و خوشکل و عنّابی یِن

تا اُمونَ هی اَ هَمَّه شاکِرِیم
اَر نَکوردِیم شُکر اُمون کُل کافرِیم

مِی هِنون چُویی اَما یَ چِی دِگَس
مثلِ یوزارسیف مَری بَچِی دِگَس

مثلِ نوشدارو هَمَ کاری ب کُنَ
هر کسی لـُو وَند وَرِش حالی ب کُنَ

لِف مِقِی چُویی دوایی تو مَجور
اَر خُوَری کپسول شفایـِی تو مَجور

خاسِگُـُوری رفتی بید دختر چه دات؟
مِینِ او سینی دَسِش چِب وَند ناهات؟

زشتَ شَربت آرِن و شیر و شراب
اَر که آرِن مجلسَ کورنَ خَراب

وختی یَ روزِ تموم کارِ کُنی
مِیز نِشینی یا که چِی بارِ کُنی

اِستیکانی چُویی پَروارتِ کُنَ
اَر بدهکُوری ، طلبکارتِ کُنَ

او مِقِ اَوَّل که لووَب سوزِنَ
قندو چَربیتَ لِفِ چِب روفِنَ

غـُصَّه اِسقالِ کسی هیچ وَخ مَبا
هی به شُودی، ماتَمَ هیچ وَخ مَبا

مِی عزا هَم چُویی لِکتَ نَمهِلَ
لِف رفِیقی مِی غَما هم هَمدِلَ

او معلِّم کِب زَنَ داد سَر کلاس
30 مُحَصِّل مُستَفِیضِن اَ صِداش

پِی دو گیلاس چُویی مَندیشَب وَنَ
اَر نَداش بابا وَرِش قیشَب کَنَ

اَلغَرَض بِی شوخی و هُو وُ قیَه
اَشرفِ نوشیدنی ها چُوییَه

وِرسَکاد غوریتَ وَن چُویی بیار
وَن کنارش نون پنیر سبزی خیار

دَسَ جعمی حوریون نِسِّن بهشت
هِی گووِن مَهدی عجَب شعری نِوِشت

عَسَّل و جام و بَساطشونَب هِلِن
تا قیامت منتظِرچوییب مَنِن
شاعر: مهدی شکری باغبان


]]>
شب قدر 2015-07-13T20:17:08+01:00 2015-07-13T20:17:08+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/7 نسترن زاهدیان دلُم مَخو نشینُم، سرمَ وَنُم به دیواراَمشو كه شُووِ قَدرَه، نالَه كُنُم زار زاردلُم مَخو كه اَمشو، فكرِه بُوَه به حالُمهر چند كه شرمسارُم، عبدِ علیّ و آلُمدلُم مَخاس اَ خدا، اَمشُو بَخشَه گـُـنامَهممنونشُم كه اَمشو، قبول كُنَ دُعامَهدِلمَب داهام كه اَمشُو، آغامَه بَلكـَه بینُمبَل بعدِه عُمرِه اَمشُو، وَر آرزوم رَسیدُمیَابن الحسن كُجُویی؟ مو اومَّمَه گِدُویی!


دلُم مَخو نشینُم، سرمَ وَنُم به دیوار

اَمشو كه شُووِ قَدرَه، نالَه كُنُم زار زار

دلُم مَخو كه اَمشو، فكرِه بُوَه به حالُم

هر چند كه شرمسارُم، عبدِ علیّ و آلُم

دلُم مَخاس اَ خدا، اَمشُو بَخشَه گـُـنامَه

ممنونشُم كه اَمشو، قبول كُنَ دُعامَه

دِلمَب داهام كه اَمشُو، آغامَه بَلكـَه بینُم

بَل بعدِه عُمرِه اَمشُو، وَر آرزوم رَسیدُم

یَابن الحسن كُجُویی؟ مو اومَّمَه گِدُویی!

]]>
دعوت دِزفیلیون 2015-07-13T01:28:03+01:00 2015-07-13T01:28:03+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/6 نسترن زاهدیان خطبِه ی عقد خوانده بی یِسّ و وارَسکووَک دِگـَه نوکـَرِ بِیّ و خالَسوا کُنَه پُر اَ بنزین باکِ سِکِللِر دَهَ ای دخترِ نازِ خِپِلسَری تو بینشون مِینِ پارکِ دووَهسَری دِگـَه حوالی پُلِ کونَهعسَّلِ زندگی به کامِشونَخوبی و خوشبختی به کارِشونَخونه ی بِی صحبتِ ای جاهازَکووَک دو سِی لُو گـَپَ واسی آرَرووِن به بانک  سی ازدواج وام گِرِنمِینِ قَمارِ زندگی جام گِرِن؟وقتِ خِریدَنِ قـُولی و کولِرَماشین لباسشویی و هود و فِرَ.......برای ادامه لطفا روی ادامه مطلب کلیک کنید.


خطبِه ی عقد خوانده بی یِسّ و وارَس
کووَک دِگـَه نوکـَرِ بِیّ و خالَس

وا کُنَه پُر اَ بنزین باکِ سِکِل
لِر دَهَ ای دخترِ نازِ خِپِل

سَری تو بینشون مِینِ پارکِ دووَه
سَری دِگـَه حوالی پُلِ کونَه

عسَّلِ زندگی به کامِشونَ
خوبی و خوشبختی به کارِشونَ

خونه ی بِی صحبتِ ای جاهازَ
کووَک دو سِی لُو گـَپَ واسی آرَ

رووِن به بانک  سی ازدواج وام گِرِن
مِینِ قَمارِ زندگی جام گِرِن؟

وقتِ خِریدَنِ قـُولی و کولِرَ
ماشین لباسشویی و هود و فِرَ

...
....برای ادامه لطفا روی ادامه مطلب کلیک کنید.

]]>
حقوق 2015-07-11T22:59:43+01:00 2015-07-11T22:59:43+01:00 tag:http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/5 نسترن زاهدیان سر بُرج که بی یِس پِی چیک و خَندَههزار هُو وُ قیَه وا فیت و چَنگــَهرَوونَه سوی خودپردازِ ملیای بانک ملی نداشت، او بانکِ ملیگِرُوم اَمروز حقوقِ برجِ چارَهمُزِ سی روز تلاش و دَس به کارَهلباسِ خوشکِلِی خِرُم سی زوونَهکه تا یَه ماه دِگـَه نَ آرَه بوونَهسی رولَه کُچکُلوزَم یَه کتابِیخِرُم نقاشی و دفتر حَسابِیدو کیلو گوشت و میوَه وا یَه مُرغِیدو سَعبِین و دو فارب و رُبِ زُشکِیاما وا سی خِرید کُتِی کُنُم صبرنَشِیوُم، یا نَ آرُوم پیل کُتِی کـَسراول قسطِ ای بانکِ مهرَ دارُومروزِ دوم، قِسِ انصارَ دارُومد


سر بُرج که بی یِس پِی چیک و خَندَه
هزار هُو وُ قیَه وا فیت و چَنگــَه

رَوونَه سوی خودپردازِ ملی
ای بانک ملی نداشت، او بانکِ ملی

گِرُوم اَمروز حقوقِ برجِ چارَه
مُزِ سی روز تلاش و دَس به کارَه

لباسِ خوشکِلِی خِرُم سی زوونَه
که تا یَه ماه دِگـَه نَ آرَه بوونَه

سی رولَه کُچکُلوزَم یَه کتابِی
خِرُم نقاشی و دفتر حَسابِی

دو کیلو گوشت و میوَه وا یَه مُرغِی
دو سَعبِین و دو فارب و رُبِ زُشکِی

اما وا سی خِرید کُتِی کُنُم صبر
نَشِیوُم، یا نَ آرُوم پیل کُتِی کـَسر

اول قسطِ ای بانکِ مهرَ دارُوم
روزِ دوم، قِسِ انصارَ دارُوم

دو وامِ خونِگِی هم خُو شِریکُم
که هالَم هالَما مِینشو مُو گیرُم

قبوض و ری گـُشون و قند و دَسمال
کُتِی بنزین و شارژ و نون و شیرمال

دِگـَه چا چِب مَنَ اَ ای حقوقـُم
کو زخمَ زَندیَه پِی یِش مُو پوشُم

حقوق یَه ماهِ مُو چا چَن ریالَه؟
مگر چَن روز مِینِ جیب بِنارَه؟

ندونُم بَل حقوقـُم خیلِی خوبَه
گِرونِی بَل ایسون عَوالِ جونَه

اما مُو هم خدانَ شکرگزارُوم
نَبید یانَه چه بید مو روزگارُوم

هِنا اومَس گووِن حسن کِلیل ساز
مَخو قفلِ گرونِیَه کُنَه باز

اگر قفلَم نَخوَرد وَر ای کِلیلاش
حقوقِ مُو هَمو کاسَس هَمو آش

امید مُو به تدبیرِ خدامَه
هَمَه شو وُ هَمَه روز هَ دعامَه

که عجل فی ظُهور المهدی بایا
و خیرُ عاقبَه فی اَمری بایا


 
شاعر: مهدی شکری باغبان


]]>